skip to Main Content

1 Overzicht

Deze Algemene Voorwaarden regelen alle professionele relaties tussen BeTranslated (hierna “de Dienstverlener Vertaalwerk” genoemd), gevestigd in de Calle José Aguilar 8, te 46022 Valencia, en zijn klanten (hierna “de Klant” genoemd). Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle onderliggende en bijkomende bestellingen, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld in een document. Alle andere overeenkomsten, algemene voorwaarden of bepalingen zullen enkel van toepassing zij na de ondertekening van een overeenkomst die werd opgemaakt door de Dienstverlener Vertaalwerk.

1.1 Alle vertalingen zullen een accurate weergave zijn van het origineel document voor wat betreft de inhoud, stijl en grammatica. Indien de Klant bijzondere vragen zou hebben (bv. vertalingen van juridische aard, publicaties, advertenties, enz.), moeten deze worden gespecifieerd tijdens de plaatsings van de bestelling, zo niet is de Dienstverlener Vertaalwerk enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van de vertaling zoals omschreven in punt 1.

1.2 Indien er specifieke terminologie is vereist, moet de Klant voormelde terminologie bezorgen in de vorm van woordenlijsten, illustraties, tabellen, afkortingen, enz. op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

1.3 De technische en taalkundige accuraatheid van de brontekst, beheren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

1.4 De Dienstverlener Vertaalwerk is hierbij gemachtigd om gekwalificeerde derden aan het werk te stellen voor de uitvoering van de bestelling. De Dienstverlener Vertaalwerk is enkel aansprakelijk voor de zorgvuldigheid van zijn keuze op dit vlak, doch hij is verplicht om eventuele klachten vanwege de Klant over te maken aan de derde wanneer de Klant daar om zou verzoeken

2 Vertaaltarieven

2.1 De vertaaltarieven zijn deze die momenteel worden toegepast door de Dienstverlener Vertaalwerk, behoudens het geval dat de partijen samen een andere overeenkomst hebben afgesloten.

2.2 Tenzij anders bepaald, worden de tarieven vastgelegd op basis van de brontekst (aangereikt door de Klant).

2.3 Vergoedingen voor prestaties die verder reiken dan een eenvoudige vertaling, zullen worden gefactureerd met de instemming van de Klant.

2.4 Enkel deze kosten die schriftelijk werden bepaald zijn van toepassing, en enkel nadat er een analyse is gebeurd van de te vertalen documenten.

2.5 Bijkomende kosten kunnen worden aangerekend voor dringende opdrachten, zijnde deze uitgevoerd gedurende het weekend, ’s nachts of tijdens wettelijke feestdagen.

3 Levering

3.1 De Dienstverlener Vertaalwerk is verondersteld te hebben voldaan aan zijn leveringsplichten van zodra de levering is gebeurd op de wijze die werd overgekomen tussen de Dienstverlener Vertaalwerk en de Klant.

3.2 De leveringsdatum die is vermeld op de orderbevestiging, verbindt de Dienstverlener Vertaalwerk tot het respecteren van de leveringsdatum van de vertaling. Echter, deze verplichting is enkel van toepassing op voorwaarde dat de Klant tijdig alle noodzakelijke informatie heeft bezorgd, namelijk de brontekst(en) en alle andere bruikbare informatie. Indien deze verplichtingen niet tijdig werden vervuld, zal de leveringstermijn worden verlengd om rekening te kunnen houden met de niet-tijdige levering van voormelde informatie.

3.3 De niet-naleving van de leveringsdatum geeft enkel aan de Klant het recht om de overeenkomst als nietig te beschouwen indien de aangekondigde leveringsdatum vaststond en bindend was, indien de Klant alle voorwaarden zoals bepaald in Sectie 3.2 heeft nageleefd en dat de vertraging meegedeeld door het Hoofd van de Dienstverlener Vertaalwerk niet vooraf kenbaar werd gemaakt. De Klant mag enkel schadevergoeding eisen indien de Dienstverlener Vertaalwerk opzettelijk schade heeft veroorzaakt of schuldig is aan ernstig verzuim.

4 Overmacht/Annulatie

De Dienstverlener Vertaalwerk verbindt zich ertoe om de Klant onmiddellijk te informeren in geval van overmacht. Wanneer dit gebeurt hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. De Dienstverlener Vertaalwerk heeft het recht om een redelijke termijn te vragen indien de aard van de dienstverlening dit toelaat. In het geval van een annulatie is de Klant aansprakelijk voor alle gemaakte kosten en alle diensten die al werden geleverd.

5 Fouten/Correcties/Garanties

5.1 De Klant moet de Dienstverlener Vertaalwerk op de hoogte brengen van alle tekortkomingen in de kwaliteit van de vertaling binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst van de vertaling. Van zodra deze periode is verstreken zal de vertaling worden beschouwd als aanvaard. Alle fouten gemeld door de Klant moet duidelijk zijn omschreven en schriftelijk worden toegelicht door de Klant.

5.2 De door de Dienstverlener Vertaalwerk aan de Klant geleverde vertaling, wordt geregistreerd bij de Dienstverlener Vertaalwerk en wordt beschouwd als de te gebruiken brontekst.

5.3 De Klant zal aan de Dienstverlener Vertaalwerk de tijd geven die noodzakelijk is voor de correctie van mogelijke fouten. Indien de Klant daarmee niet zou instemmen, is de Dienstverlener Vertaalwerk ontheven van elke vorm van aansprakelijkheid op dit vlak. Indien de fouten worden gecorrigeerd binnen de periode bepaald door de Dienstverlener Vertaalwerk, kan de Klant geen aanspraak maken op enige korting.

5.4 De onderaannemer of vertaler heeft recht op drie pogingen om de fouten te corrigeren en moet voldoende tijd krijgen toegewezen om dit bij elke van deze gelegenheden te doen. Indien de vertaler een vertaling zou voorleggen die werd gemaakt door een robot, een automatische vertaling of een Google-vertaling, zal hij/zij niet de toestemming krijgen om de fouten te corrigeren, gezien hij/zij niet in staat was om de vertaling correct uit te voeren.

5.5 Een klacht die werd ingediend in het kader van de garantie, geeft de Klant niet het recht om de betaling met uitstel te verrichten of gebruik te maken van zijn recht tot het eisen van de een compensatie voor de geleden schade.

5.5.1 ALLE kosten die het gevolg zijn van een voorschot, of enige andere betaling door de Klant, zullen ten laste van de Klant zijn.

5.6 Voor vertalingen die worden gepubliceerd voor commerciële of private redenen (bv. websites), is de aansprakelijkheid voor fouten enkel van toepassing indien de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk zijn intentie tot publicatie van de tekst heeft kenbaar gemaakt, en dat voormelde tekst voor publicatie werd voorgelegd voor grondige analyse aan de Dienstverlener Vertaalwerk. Indien er meer dan twee correcties worden gevraagd, zal aan de Dienstverlener Vertaalwerk een redelijke vergoeding of betaling per uur worden betaald (zoals bepaald door de Dienstverlener Vertaalwerk).

5.7 Aanpassingen in stijl (bv. synoniemen of persoonlijke voorkeuren) en aanpassingen naar specifieke terminologie (in het bijzonder, termen die specifiek betrekking hebben op een welbepaalde activiteit of bedrijf) worden niet beschouwd als vertaalfouten.

5.8 De Dienstverlener Vertaalwerk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de correcte vertaling van specifieke afkortingen, indien deze niet werden kenbaar gemaakt door de Klant op het ogenblik van de bestelling.

5.9 Bovendien is de vertaler of de onderaannemer niet aansprakelijk voor de correcte spelling van namen of adressen in de documenten geschreven in een niet-Romeins alfabet en niet uitgetypte termen indien een origineel document werd overgemaakt in een Romeins alfabet.

6 Aansprakelijkheid en Schadevergoeding

6.1 Alle claims betreffende schadevergoeding ingediend ten laste van de Dienstverlener Vertaalwerk mogen niet hoger zijn dan het netto bedrag van de facturen (tenzij wettelijk vereist). Deze beperking is enkel van toepassing indien de schade werd veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke fouten. Aansprakelijkheid voor winstderving en indirecte verliezen zijn uitgesloten.

6.2 Indien de Klant zou verzoeken dat de Dienstverlener Vertaalwerk een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, zal De Klant worden verzocht om in te staan voor de kosten als gevolg van het afsluiten van deze verzekering.

7 Betalingsmodaliteiten

7.1 De betaling is verschuldigd te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de factuur. De Klant zal in gebreke zijn van zodra de betaling niet werd uitgevoerd binnen een termijn van 30 (dertig) dagen volgend op de vervaldatum en de datum van ontvangst van de factuur.

7.2  De Dienstverlener Vertaalwerk behoudt zich het recht voor tot het toepassen van boetes wegens laattijdige betaling. De extra kosten bij wijze van boetes aangerekend bedragen 15% van het totaal verschuldigd bedrag, met een minimum bedrag van 50.00 EUR/USD, en zullen worden gefactureerd aan de Klant nadat een eerste aanmaning tot betaling werd verstuurd en indien de betaling niet gebeurt in de 5 dagen volgend op de ontvangst van voormelde aanmaning.

Deze bepaling is conform de Richtlijn Laattijdige Betalingen 200/35/EC van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000.

8 Auteursrechten

8.1  De Dienstverlener Vertaalwerk beschikt over de auteursrechten van de vertaling, bijhorende woordenlijsten en lijsten met verbonden terminologie. Deze bepaling is eveneens van toepassing op geleverde vertalingen waarbij gebruik werd gemaakt van vertaalhulpmiddelen.

8.2 De Klant wordt verzocht om over te gaan tot de volledige schadeloosstelling ten voordele van de Dienstverlener Vertaalwerk of van om het even welke derde partij aangeduid door de Dienstverlener, in het geval van een claim wegens schending van de auteursrechten betreffende een door de Dienstverlener Vertaalwerk geleverde vertaling. Deze vergoeding omvat eveneens alle kosten als gevolg van juridische procedures.

9 Niet-openbaarmaking/Bescherming van data

De onderaannemer of de vertaler verklaren de vereisten betreffende de geheimhouding en niet-openbaar maken te zullen naleven en ze moeten persoonlijk verzekeren dat ze deze vereisten zullen respecteren. Indien om het even wie van de medewerkers deze vereisten niet zouden respecteren, dan zal de Dienstverlener Vertaalwerk aansprakelijk zijn wegens grove nalatigheid bij de selectie van zijn medewerkers. In het geval waar de data en/of informatie overgemaakt door de Klant noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract door een geautoriseerde derde partij, zal de Dienstverlener Vertaalwerk worden vrijgesteld van deze vereiste. De persoonlijke gegevens van de Klant (naam en adres) mogen enkel worden bewaard met het oog op commerciële communicatie (Artikels 10 en 11 van 95/46/EC Richtlijn).

10 Scheidbaarheid

Dit contract zal bindend blijven, zelfs in het geval van de juridische ongeldigheid van individuele onderdelen van het document. In dit geval zal een niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door de meest bindende bepaling, namelijk de bepaling die qua intentie het beste aansluit bij de niet-afdwingbare bepaling. Deze bepaling is eveneens van toepassing in het geval van nalatigheid, vergissingen en uitsluitingen in het contract.

11 Plaats van uitvoering/bevoegde rechtbank

11.1 De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van de Dienstverlener Vertaalwerk.

11.2 Voor zover dit door de wet is toegestaan, zal het toepasselijk rechtsgebied deze van het land zijn waar de Dienstverlener Vertaalwerk zijn statutaire zetel is gevestigd.

11.3 Het internationaal recht is van toepassing.

Back To Top