Algemene voorwaarden

1. Voorwerp

De relatie tussen de klant (‘u’) en het bedrijf BETRANSLATED INTERNATIONAL (‘wij’) wordt beheerd door deze algemene voorwaarden. Door dit document onderaan te ondertekenen, stemt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk in met deze algemene voorwaarden. Hij verklaart bovendien dat hij de algemene voorwaarden volledig gelezen heeft.

2. Prioriteit

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant, waarvan deze laatste afstand doet, behoudens in andersluidende, concreet overeengekomen omstandigheden.

3. Aansprakelijkheid

a. Van het vertaalbureau
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor een vertraging in de werkzaamheden op grond van ziekte, ongevallen en overmacht of door werkonbekwaamheid. Wij wijzen ook alle aansprakelijkheid van de hand bij laattijdige levering van de brontekst door de klant of door een derde (de post, de koerier, enz.), bij schade aan de brontekst of de vertaling zelf of bij het verlies van één van deze documenten. Hetzelfde geldt wanneer de klant niet tijdig instructies geeft om aan de vertaling te beginnen of om die af te werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de tekst die de klant levert. Wij verbinden ons er echter toe alle eventuele vertragingen zo snel mogelijk aan de klant mee te delen. Wij zijn aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde vertaalwerk, op voorwaarde dat onze vertaling volledig en ongewijzigd gebruikt wordt. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, van de betreffende opdracht.
b. Van de klant
De klant bezorgt ons, voor of tijdens de uitvoering van de vertaalopdracht, alle nodige informatie.

4. Beroepsgeheim

Wij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dat houdt in dat de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf vertrouwelijk behandeld worden.

5. Prijslijst

De tarieven staan schriftelijk vermeld in de orderbevestiging. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt schriftelijk vastgelegd in samenspraak met de klant. Die termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve orderbevestiging.

7. Uitvoering van de opdracht

Wij behouden ons het recht voor om een opdracht aan derden toe te vertrouwen, waarbij wij aansprakelijk blijven voor de vertrouwelijke behandeling en het eindresultaat.

8. Annulatie van de opdracht

De klant kan de opdracht zowel voor als tijdens de vertaling annuleren. Als hij de opdracht annuleert voordat wij met de vertaling begonnen zijn, hoeft de klant geen schadevergoeding te betalen. Voor begonnen werkzaamheden betaalt de klant een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde van het reeds uitgevoerde werk.

9. Klachten

Op straffe van ongeldigheid moeten alle klachten betreffende de aard, het voorwerp of het bedrag van onze diensten schriftelijk via een aangetekend schrijven gemeld worden binnen een termijn van 10 werkdagen te tellen vanaf de leveringsdatum van de vertaling. Alle vertalingen die binnen deze termijn niet betwist worden, worden beschouwd als aanvaard door de klant. Een klacht leidt niet tot het vervallen van de betalingsverplichting. Een klacht over een opdracht moet nauwgezet gemotiveerd worden met woordenboeken, woordenlijsten en een equivalente tekst geschreven door een deskundige native speaker. De niet-gemotiveerde weigering van een vertaling kan in geen geval een reden vormen om de factuur niet te betalen. Wanneer de klacht gegrond is, zullen we de tekst binnen een redelijke termijn verbeteren of vervangen. Wanneer we niet op het verzoek van de klant kunnen ingaan, zullen we een korting geven.

10. Betaling

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, moeten de facturen van BETRANSLATED INTERNATIONAL betaald worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Alle bedragen die niet betaald worden binnen deze termijn, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten met zich mee van 8% per jaar. Er zal ook een boete van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR, verschuldigd zijn. Bovendien zijn de inningskosten van het incassobureau voor rekening van de schuldenaar. Bij afwezigheid van betaling of laattijdige betaling, zal BETRANSLATED INTERNATIONAL het recht hebben om zijn dienstverlening op te schorten of definitief te beëindigen en dit voor risico van de klant, zonder dat de klant een schadevergoeding kan eisen.

11. Geschil

Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik. Het Belgische recht is van toepassing op de diensten en de facturen van BETRANSLATED INTERNATIONAL.